KÜTAHYA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

5599 m2 arsanın satış ihalesi yapılacaktır

KÜTAHYA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00751844
Şehir : Kütahya / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

HABERTÜRK 15.02.2018
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kütahya İli, Merkez İlçede mülkiyeti Hazineye ait; Kirazpınar Mahallesinde bulunan J23-B-04-A-4 pafta, 109 ada, 2 parsel no.lu, 5.599,00 m² yüzölçümlü, arsa vasıflı, imar planında “Ayrık Nizam 3 Kat Konut Alanı” olan taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.03.2018 15:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kütahya Defterdarlığı hizmet binası Milli Emlak Müdürü odasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
KÜTAHYA DEFTERDARLIĞI’NDAN (Milli Emlak Müdürlüğü)


Kütahya İli, Merkez İlçede mülkiyeti Hazineye ait; Kirazpınar Mahallesinde bulunan J23-B-04-A-4 pafta, 109 ada, 2 parsel no.lu, 5.599,00 m² yüzölçümlü, arsa vasıflı, imar planında “Ayrık Nizam 3 Kat Konut Alanı” olan taşınmaz muhammen bedeli 1.960.000,00 TL, geçici teminat miktarı 392.000,00 TL’den 06/03/2018 tarihinde saat 15:10’ da, ,2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Kütahya Defterdarlığı hizmet binası Milli Emlak Müdürü odasında yapılacak ihale ile satılacaktır.
İhaleye katılacak isteklilerin ikametgâh belgesi, nüfus cüzdan örneği, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya geçici teminat mektubunu, tüzel kişiler ise ayrıca yılı içinde alınmış kayıtlı olduğu oda sicil kaydı, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini, İhaleye Ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre istenen tüm belgeler ile Vekâleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekâletnamelerini ve gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri, ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.
İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Posta ile yapılacak tekliflerdeki gecikmelerde, teklif işleme alınmaz. Şartname ve ekleri Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR