Yazdır

AFYONKARAHİSAR MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

5 adet arsa satış ihale ilanı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496574
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 30.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 19.12.2016 15:40
Niteliği, Türü, Miktarı : Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen, Hazineye ait 5 adet taşınmazın satış ihaleleri; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü ihale odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
İhale Türü : Satış
İhale Alt Birimi : MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü ihale odasında
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni
İLAN
AFYONKARAHİSAR DEFTERDARLIĞI
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATIŞA ÇIKARILACAK TAŞINMAZMALLARIN
Sıra No Taşınmaz No Mahalle/Kasaba/Köy Cinsi Pafta Ada Parsel Yüzölçümü(M2) Haz.His. İmar Durumu Tahmin Edilen Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhalenin Tarihi ve Saati
1 03010111963 Ali Çetinkaya Mahallesi Arsa 21-J-1-C 1852 3 1.527,19 1.527,19 Konut Alanı 853.000,00 170.600,00 19.12.2016 - 14:20
2 03010111964 Ali Çetinkaya Mahallesi Arsa 21-J-1-C 1852 4 1.331,68 1.331,68 Konut Alanı 744.000,00 148.800,00 19.12.2016 - 14:40
3 03010111965 Ali Çetinkaya Mahallesi Arsa 21-J-1-C 1852 5 1.439,03 1.439,03 Konut Alanı 827.000,00 165.400,00 19.12.2016 - 15:00
4 03010111966 Ali Çetinkaya Mahallesi Arsa 21-J-1-C 1852 6 1.148,09 1.148,09 Konut Alanı 678.000,00 135.600,00 19.12.2016 - 15:20
5 03010111967 Ali Çetinkaya Mahallesi Arsa 21-J-4-B 1853 3 917,45 496,69 Konut Alanı 616.000,00 123.200,00 19.12.2016 - 15:40
Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen, Hazineye ait 5 adet taşınmazın satış ihaleleri; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü ihale odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
1- İhale ile ilgili dosyalar ve şartname mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
2- İhaleye iştirak edeceklerin, nüfus cüzdanı suretini, kanuni ikametgah belgesini, teminat makbuzunu veya süresiz banka teminat mektubunu (2886 S.K. 27 Maddesi gereği geçici, süresiz, limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile ibraz edilmesi gerekmektedir.), tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise ayrıca tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.
3-İstekliler ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşması kaydıyla, İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
4-4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde, Hazine'ye ait taşınmazmalların satış bedelinin en az 1/4'ü peşin, kalanı 3'er aylık dönemler halinde en fazla 8 eşit taksitle ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmazmalların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.
5- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6- Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
İLAN OLUNUR.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR