AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

17 adet taşınmaz satılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00492981
Şehir : Balıkesir / Ayvalık
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SÖZCÜ 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
08.12.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Ayvalık Belediye Başkanlığı Orhan Peker Sanat Galerisi
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI

Sıra

Mevkii

Ada

Parsel

Cinsi

M2

Geçici Teminat

Muhammen Bedel

İhale Saati

1

Murateli

103

1

Arsa

552

2.362,50 TL

78.750,00 TL

10:05

2

Murateli

103

2

Arsa

526

2.362,50 TL

78.750,00 TL

10:10

3

Murateli

103

3

Arsa

523

2.362,50 TL

78.750,00 TL

10:15

4

Murateli

103

5

Arsa

521

2.362,50 TL

78.750,00 TL

10:20

5

Murateli

103

6

Arsa

558

2.520,00 TL

84.000,00 TL

10:25

6

Murateli

104

3

Arsa

483

2.047,50 TL

68.250,00 TL

10:30

7

Murateli

105

1

Arsa

544

2.520,00 TL

84.000,00 TL

10:35

8

Murateli

105

2

Arsa

525

2.520,00 TL

84.000,00 TL

10:40

9

Murateli

105

3

Arsa

525

2.520,00 TL

84.000,00 TL

10:45

10

Murateli

105

4

Arsa

519

2.362,50 TL

78.750,00 TL

10:50

11

Murateli

105

5

Arsa

517

2.362,50 TL

78.750,00 TL

10:55

12

Murateli

106

1

Arsa

543

2.520,00 TL

84.000,00 TL

11:00

13

Murateli

106

2

Arsa

538

2.520,00 TL

84.000,00 TL

11:05

14

Murateli

106

4

Arsa

526

2.520,00 TL

84.000,00 TL

11:10

15

Murateli

106

5

Arsa

499

2.362,50 TL

78.750,00 TL

11:15

16

Murateli

152

48

Taşınmaz

534

2.520,00 TL

84.000,00 TL

11:20

17

Tellikavak

293

5

31 nolu Dublex

4.800,00 TL

160.000,00 TL

11:25

İHALE TARİHİ VE YERİ: 08/12/2016 tarihinde saat 10:05’de sırayla Ayvalık Belediye Başkanlığı Orhan Peker Sanat Galerisinde yapılacaktır. (Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yanı)

İHALE YÖNTEMİ : 2886 - 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile ihale edilecektir)

İHALE KOMİSYONU : ENCÜMEN

İLANIN ŞEKLİ : 2 kez Yerel gazete, Kaymakamlık İlan panosu ve Belediye yayın araçları ile ilan edilerek.

İSTENEN BELGELER: İhaleye katılabilmek için; ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla,

 1. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesinin nakit olarak yatırılması halinde satın aldığına dair belge.
 2. Geçici Teminatın belirtilen saate kadar yatırıldığına dair makbuz.
 3. Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden alınmış) ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
 4. Gerçek kişiler için ikametgah (İhale tarihinden geriye doğru 1 aylık dönem içinde temin edilmiş)
 5. Gerçek kişiler için imza beyanı (noterden tasdikli olmak kaydıyla) ve vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı,
 6. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri,
 7. İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,
 8. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi,
 9. Ortak girişimin istekli olması halinde iş ortaklık beyannamesi doldurulacaktır.
 10. Ortak girişimlerde taşınmaz satış şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup, ilgisine göre bu maddenin 3,4,5,6,7, ve 8. Sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.
 11. Ayvalık Belediyesine borcu (emlak, ilan reklam, kira vb.) olmadığına dair güncel belge,
 12. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan,
 13. 2886 Sayılı devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
 14. 1’den 17’e kadar olan sıra numaralı Murateli Mevkiindeki taşınmazların ihalesine sadece Ayvalıkta ikamet eden 442 Sayılı Köy Kanunu kapsamına giren gerçek kişiler katılacaktır.

İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen bedelinin %3’ü nispetinde geçici teminatı nakden veya süresiz teminat mektubu ile yatırmak zorundadır. İştirakçilerin Geçici teminat bedelini ihale tarih ve saatine kadar belediyemiz veznesine yatırmaları ve ihale edilecek arsalar ve dublex meskenler için istenilen belgeleri ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.


Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar. Şartname ve ekleri her bir taşınmaz için 300,00-TL (üçyüzlira) karşılığı Ayvalık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden verilecektir.

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Rahmi GENÇER

Belediye Başkanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR