TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BŞK.

Amme borcuna ilişkin gayrimenkullerin satışı yapılacaktır

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
11.07.2017 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu  Esentepe / İSTANBUL a
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

II.TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nca amme borcundan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, adresi, imar durumu, hali hazır durumu ile muhammen değerleri belirtilen gayrimenkuller, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Fon’a vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde açık artırma sureti ile TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu Esentepe / İSTANBUL adresinde 11.07.2017 tarihinde birinci defa satışa çıkarılacaktır. Satışa çıkarılan taşınmazların birinci ihalede satılmaması halinde 18.07.2017 tarihinde ikinci kez satışa çıkarılacaktır.

SATIŞA ÇIKARILAN;

1. GAYRİMENKULÜN;
Dosya No : 2003/04

TAPU KAYDI: Tekirdağ ili, Şarköy ilçesi, Mürefte Mah., Hasan Ağa Çeşmesi Mevkii, G18D10D pafta, 3540 parselde kayıtlı, 405 m2 miktarlı arsanın ½ hissesi.

ADRESİ : Mürefte Mah., Mürefte Cad., 1. Sok. ile 15. Sok. köşesi, 3540 parsel Şarköy/TEKİRDAĞ

İMAR DURUMU: Şarköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.12.2016 tarih E.5784 sayılı yazısına göre; gayrimenkul ayrık nizam konut alanında kalmakta olup TAKS:0,20, KAKS:0,40, Hmaks:6.50 (2 Kat) yapılaşma şartlarına haizdir.

HALİHAZIR DURUMU: Gayrimenkul, Mutuk Tatil Sitesi içerisinde yer almaktadır. Denize yaklaşık 200 metre mesafededir. Geometrik olarak çokgen formunda olup 1. sokak ile 15. sokağa cephesi bulunmaktadır. Topoğrafik olarak hafif eğimli bir parseldir. Parsel üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır.

MUHAMMEN DEĞERİ : Satışa konu gayrimenkulün ½ hissesine, Satış Komisyonu tarafından 42.500.- TL (KırkikibinbeşyüzTürkLirası) değer takdir edilmiştir.

İHALENİN YAPILACAĞI SAAT: 14:00 - 14:02
İrtibat Telefonu : 0 212 340 23 80 - 0 212 340 24 53 www.tmsf.org.tr
---------------------------------------------------------------------------------
2. GAYRİMENKULÜN;
Dosya No : 2003/04

TAPU KAYDI: Tekirdağ ili, Şarköy ilçesi, Eriklice Mah., Ova Mevkii, 2900 parselde kayıtlı, 3.876,11 m2 miktarlı arsada, 4/96 arsa paylı A2 Blok zemin katta bulunan kat irtifaklı 1 bağımsız bölüm numaralı mesken.

ADRESİ : Eriklice Mah., Havuzlu Sok. Marmara Tatil Sitesi A2 Blok Zemin Kat 1. Bağ. Böl. Şarköy/TEKİRDAĞ

İMAR DURUMU: Şarköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.12.2016 tarih E.5784 sayılı yazısına göre; gayrimenkul ayrık nizam konut alanında kalmakta olup TAKS:0,20, KAKS:0,40, Hmaks:6.50 (2 Kat) yapılaşma şartlarına haizdir.

HALİHAZIR DURUMU: Gayrimenkul, Eriklice Mah. Havuzlu Sokak üzerinde bulunan Marmara Tatil Sitesi içerisinde yer almaktadır. Parsel üzerinde blok nizamda, betonarme karkas yapı tarzında, 3/A yapı sınıfında, A1-A2-A3-A4-A5-A6’ dan oluşan 6 blok bulunmaktadır. Satışa konu gayrimenkulün bulunduğu A 2 blok, zemin kat ve 1 normal kattan oluşmakta, blokta 4 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Blokların dış cephesi sıva üzeri boya olup, blok dahilindeki mesken girişleri dışarıdan ayrı ayrı sağlanmaktadır. Satışa konu 1 nolu bağımsız bölüm zemin kattadır. Salon, 2 oda, banyo, wc, mutfak, hol ve balkondan oluşmaktadır. Yaklaşık brüt 73 m2 alana sahiptir.

MUHAMMEN DEĞERİ : Satışa konu gayrimenkule, Satış Komisyonu tarafından 110.000.- TL (YüzonbinTürkLirası) değer takdir edilmiştir.

İHALENİN YAPILACAĞI SAAT: 14:03 - 14:05
İrtibat Telefonu 0 212 340 23 80 - 0 212 340 24 53 www.tmsf.org.tr
---------------------------------------------------------------------
3. GAYRİMENKULÜN;
Dosya No : 2003/04

TAPU KAYDI: Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Gerder (Yurtbeyi) Mah., 122616 ada, 24 parselde kayıtlı, 25.303,60 m2 miktarlı tarla.

ADRESİ : Gerder (Yurtbeyi) Mah., 122616 ada, 24 parsel Gölbaşı/ANKARA

İMAR DURUMU: Gölbaşı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14.12.2016 tarihli 4221923-754-E.11748 sayılı yazısına göre; Satışa konu taşınmazın bulunduğu parselin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bakanlık Makamının 24.02.2014 tarih ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7 inci maddesi uyarınca onaylanan Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği kapsamında "Tarım Alanı" olarak planlandığı, Sözkonusu Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin Ankara 15. İdare Mahkemesinin 10.07.2015 tarih ve E.2014/1020, K.2015/963 sayılı ve 10.07.2015 tarih ve E.2014/1961, K2015/964 sayılı kararlarının bulunduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 03.09.2015 tarih ve 16306199-253.03.06-E.10161 sayılı yazısı ile bildirildiği belirtilmektedir.

HALİHAZIR DURUMU: Gayrimenkulün bulunduğu parsel Gölbaşı merkezine 5 km., Konya yoluna 3,5 km., Yurtbeyi merkezine 2 km. mesafededir. Bölgede imarlı arsalar ve imarsız tarlalar birlikte yer almaktadır. Seyrek olarak müstakil konut türü yapılaşma görülmektedir. Bunun yanında boş parseller tarımsal amaçla da kullanılmaktadır. Bölgedeki araziler eğimine göre değişiklik göstermekle beraber bazı yamaç parsellerin Mogan Gölü manzarası vardır. Satışa konu parsel dikdörtgene yakın çokgen şeklinde tarladır. Paftasına göre kadastro yoluna yaklaşık 72 m. cepheli olup diğer kenarları komşu parsellere sınırdır ve kadastro yolu fiilen açıktır. Topoğrafik açıdan düz sayılabilecek yapıdadır. Parsel üzerinde yapı bulunmamakta olup, doğal toprak ve bitki örtüsü ile kaplıdır. Gayrimenkul tarımsal amaçlı kullanılmaktadır.

MUHAMMEN DEĞERİ: Satışa konu gayrimenkule, Satış Komisyonu tarafından 2.150.000.- TL (İkimilyonyüzellibinTürkLirası) değer takdir edilmiştir.

İHALENİN YAPILACAĞI SAAT: 14:06 - 14:08
İrtibat Telefonu : 0 212 340 23 80 - 0 212 340 24 53 www.tmsf.org.tr
---------------------------------------------------------------------------------
4. SIRADAKİ GAYRİMENKULÜN;
Dosya No : 2002/02

TAPU KAYITLARI: Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Vakıflar Mahallesi, Vakıflar Mevkii, 237 ada, 6 parselde kayıtlı, 11.516,33 m2 arsanın tamamı.

ADRESİ: Vakıflar Mahallesi, Vakıflar Mevkii 237 Ada 6 Parsel Ergene / Tekirdağ

İMAR DURUMU : Ergene Belediyesi ve Ergene 1 OSB Müdürlüğünden alınan resmi imar durum belgelerine göre satış konusu 237 ada 6 parsel, Ergene 1 OSB alanı içerisinde kalmakta olup 25/10/2016 tasdik tarihli, 1/1000 Ölçekli Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi İlave ve Revizyon İmar Plan kapsamında; E:0,70, Hmax:Serbest ön ve arka bahçe çekme mesafesi 15m, yan bahçe çekme mesafeleri 10m, olmak üzere 'Sanayi Alanı' içerisinde yer almaktadır. Geometrik şekli dikdörtgene benzeyen satışa konu taşınmaz az eğimli bir tapoğrafyaya sahip olup üzerinde kuru tarım yapılmaktadır.Taşınmazın yerinde sınırlarını belirleyici bir unsur bulunmamaktadır.

HALİHAZIR DURUMU: Satışa konu taşınmaz D100 karayolunun yaklaşık 350m güney kısmında yeralmaktadır. Yakın çevresinde tarım amaçlı kullanılan parseller, boş sanayi parselleri ve Fabrikalar bulunmaktadır. Taşınmaz merkezi konumda olup ulaşım imkanları oldukça iyidir. Satışa konu taşınmazın tapu kaydında doğal gaz boru hattı geçirmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun kararıyla, A.H.T.P.A.O Genel Müdürlüğü lehine 510 m2’lik mahalde irtifak kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Kamulaştırılan doğal gaz boru hattı güzergahı organize sanayi bölgesi imar yolu içerisinde kalmaktadır. Bölgede üretimde bulunan firmalar: İplik Örme, Gaz Beton İmalatı, Tül ve Perde imalatı, Kumaş Boyama Kimyasalları Üretimi, Duvar Kağıdı İmalatı, Hazır Beton İmalatı, Döşemelik Kumaş İmalatı, Cam Ürünleri İmalatı, İlaç Serum İmalatı, Temizlik Bez vb. İmalatı, Muşamba İmalatı olup Kumaş Boyama ağırlıklı sektördür.

Satışa konu taşınmaz, Ergene l Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde olup 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 15. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince satışa konu taşınmaz ancak bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere veya kredi alacaklısı kuruluşa satılabilir. Bu kapsamda Organize Sanayi Bölgesi Yönetmeliğinin 101. ve 102. maddelerinde belirtilen şartlar gereği katılımcılarda uygunluk şartı aranacak olup bu hükümler gereğince söz konusu taşınmaz OSB Yönetmeliği 101. Maddesinde belirtilen kurulamayacak tesisler haricinde firma ve şahıslara satılabilir. İhale katılımcılarının Ergene-1 Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden ihaleye katılabileceklerine ilişkin uygunluk görüşünü alarak ihale öncesi Satış Komisyonuna ibraz etmesi gerekmektedir.

MUHAMMEN DEĞERİ :Satışa konu gayrimenkule, Satış Komisyonu tarafından 2.880.000.-TL (İkimilyonsekizyüzseksenbinTürkLirası) değer takdir edilmiştir.

İHALENİN YAPILACAĞI SAAT: 14:09 - 14:11
İrtibat Telefonu :0 212 340 22 82 www.tmsf.org.tr
---------------------------------------------------------------------------------------------
5. GAYRİMENKULÜN;
Dosya No : 2015/09

TAPU KAYDI: İstanbul ili, Şişli ilçesi, Harbiye Mah., 90 pafta, 779 ada, 11 parselde kayıtlı, 677 m2 miktarlı arsada, 96/1660 arsa paylı 3.katta bulunan kat mülkiyetli 11 bağımsız bölüm numaralı mesken.

ADRESİ : Harbiye Mah., Bronz Sok. Başarı Apt. No:1, 3. Normal Kat, Daire:11 Şişli/İstanbul

İMAR DURUMU: Gayrimenkul Şişli-Mecidiyeköy ve Çevresi 1/1000 ölçekli U.İ.P na göre ticaret+konut alanında kalmakta olup Blok Nizam ve Hmaks: 24,50 m (8 kat) yapılaşma şartlarına sahiptir. Yakın çevresinde eski eser etkileşim alanında kaldığı için yeni bina yapılması durumunda Anıtlar Kurulundan görüş alınması gerekmektedir ve yola/parka terki bulunmamaktadır.

HALİHAZIR DURUMU: Satışa konu 3. Normal kat 11 no.lu bağımsız bölümün bulunduğu bina; 677 m² alanlı arsası üzerinde, blok nizamda, betonarme karkas inşaat tarzında, bodrum + zemin + 7 normal katlı inşa edilmiştir. Parsel üzerinde konu taşınmazın bulunduğu blok dışında başka blok yer almamaktadır. Binanın bodrum katında sığınak ve 1 adet mesken, zemin katında bina girişi ve 3 adet mesken, 1. Normal katında ve diğer normal katlarda her katta 3 adet mesken olacak şekilde binada toplam 25 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Satışa konu gayrimenkulün kat planlarında ve cephe görünüşlerinde numarataj bulunmamaktadır. Bilirkişiye göre taşınmazın brüt kullanım yaklaşık 115 m2'dir. Bağımsız bölüm mimari projesine göre hol, antre, salon, mutfak, banyo, wc, balkon ve 3 odalıdır.

MUHAMMEN DEĞERİ :Satışa konu gayrimenkule, Satış Komisyonu tarafından 3.400.000.- TL (ÜçmilyondörtyüzbinTürkLirası) değer takdir edilmiştir.
İHALENİN YAPILACAĞI SAAT: 14:12 - 14:14
İrtibat Telefonu :0 212 340 18 15 www.tmsf.org.tr
------------------------------------------------------------------------------------------------
6 VE 7 NUMARALI GAYRİMENKULLERİN;
Dosya No : 2004/01

TAPU KAYDI : İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Ortaköy Mah., 33 ada, 2 parselde kayıtlı 906 m2 yüzölçümlü bahçeli kargir bina niteliğindeki ana taşınmazda yer alan;


Sıra NoArsa Payı


Bulunduğu Kat


Bağımsız Bölüm No


Bağımsız Bölüm NiteliğiHissesiZemin Tipi


6

272/1360

Zemin

2

Bodrum Katta Yaşam Mahalli Olan Konut


Tam


Kat Mülkiyetli


7

272/1360

2. kat

4

Çatı Katta Yaşam Mahalli Olan Konut


Tam


Kat Mülkiyetli

ADRESİ : Ortaköy Mahallesi, Portakal Yokuşu Caddesi, No:69 Beşiktaş/İSTANBUL
İMAR DURUMU : Beşiktaş Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan 30.01.2017 tarih, 317 sayılı yazıda; Söz konusu parselin 18.06.1993 onanlı 1/5000 ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Revizyon Nazım İmar Planı ve 01.09.1995 onanlı 1/1000 ölçekli Ortaköy Köyiçi Uygulama İmar Planı kapsamında ayrık düzende, KAKS: 0,60, Hmax=9,50 m. yapılanma şartlarında, ‘‘Konut Alanı’’nda kaldığı belirtilmektedir.

HALİHAZIR DURUMU : Satışa konu taşınmazlar, İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Ortaköy Mahallesi, Portakal Yokuşu Caddesi ve Aydınlık Sokağın kesiştiği noktada yer alan köşe parsel konumundaki 906,00 m2 yüzölçümlü, 2 no.lu parsel üzerinde yer almaktadır. Projeye göre bina; 2 bodrum, zemin, 2 normal kat ve çatı katından oluşmaktadır. Parsel üzerindeki binanın kat irtifakı kurulu olup, 2. bodrum katında, otopark, sosyal donatıları ve ortak kullanım alanları bulunmaktadır. 1. bodrum kat ve zemin katında birbirinin simetrisi halinde, 2 adet dubleks daire yer almaktadır. 1. normal katında 1 adet daire, 2. normal katında çatı katı ile dubleks birbirinin simetrisi halinde, 2 adet dubleks daire mevcuttur. Yapıda toplam 5 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. 2. bodrum katta bina ortak alanları olarak, kapalı otopark, fitness salonu, sauna, şarap mahzeni ve duş yer almaktadır. Bu alanlar bina ortak kullanımındadır. 1. bodrum katta simetri haldeki 1 ve 2 no.lu bağımsız bölümlerin alanı dışında kömürlük, jeneratör ve çamaşır odaları, kapıcı dairesi gibi hacimler bulunmakta iken mahallinde bu hacimlerin 1 ve 2 no.lu dairelerin bodrum kat alanlarına dahil edilerek kullanılmakta olduğu görülmüştür. Bina girişi zemin kat seviyesinde verilmiştir. Bahçe alanı içerisinde açık yüzme havuzu bulunmaktadır. Binanın özel güvenliği mevcut olup güvenlik kamerası bulunmaktadır. Ön bahçede açık otopark alanı mevcut olup parsel etrafı duvar ile çevrili peyzaj düzenlemesi yapılmıştır. Binada asansör tesisatı mevcuttur. 2. bodrum kat alanı yaklaşık 321 m2dir. 1. bodrum kat alanı, 180 m2, zemin kat 180 m2, 1. normal kat alanı 270 m2, 2. normal kat alanı 270 m2, çatı katı alanı 25 m2’dir. Binanın tamamı projesine göre; bina toplamda 1.246 m2 alanlıdır. 1 ve 2 no.lu bağımsız bölümler birbirinin simetrisi şeklindedirler. 1. bodrum katta 30’ar m2, zemin katta 1 ve 2 no.lu bağımsız bölümlerin her biri, 78’er m2 dir. 4 no.lu bağımsız bölüm, 126 m2 normal kat, 12 m2 çatı katı olmak üzere 138 m2 alanlıdır. Bilirkişi tarafından mahallinde yapılan incelemede, 1. bodrum kattaki ortak alanların tamamı 1 ve 2 no.lu bağımsız bölümlerin kapalı alanı içerisinde kullanılmakta olduğu ayrıca bina arka cephesine doğru yaklaşık 25 m2’lik açık çıkmanın altı doldurulmak suretiyle ve yan cephelere (yaklaşık 1,5m) doğru açık çıkmaların altının bir kısmı kapatılmak suretiyle, ön cephede bahçe alanı altına doğru büyüme yapılarak kat alanı yaklaşık 370 m2 olacak şekilde büyütüldüğü görülmüştür. 2 nolu bağımsız bölümün 1. bodrum katı 176 m2, zemin katı 89 m2’dir. 4 nolu bağımsız bölümün çatı katı yaklaşık 120 m2 alanlıdır. 4 no.lu bağımsız bölümün de içine girilememiştir. Benzer nitelikteki dairelerin, zeminleri odalarda parke kaplı, ıslak hacimlerde seramik döşelidir. Duvarlar banyo ve mutfakta seramik döşeli, diğer hacimlerde saten boyalıdır. Dış cephe pencere doğramaları PVC olup, iç cephe kapı doğramaları ahşap doğramadır. Mutfaklarda ankastre mutfak malzemesi mevcut olup taşınmazın her katı kapanmaz boğaz manzarası almaktadır.

İHALENİN MUHAMMEN DEĞERİ VE SAATİ: Aşağıdaki tabloda gösterilen ve Satış Komisyonu tarafından takdir edilen değer üzerinden belirtilen saatlerde yapılacaktır.

İrtibat Telefonu : 0 212 340 23 86 www.tmsf.org.tr

Sıra No


Bulunduğu Kat


Bağımsız Bölüm No

Muhammen Değeri
(TL)


Satış Saatleri

6

Zemin

2

5.700.000

14:15-14:17

7

2. kat

4

7.300.000

14:18-14:20

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. GAYRİMENKULÜN;
Dosya No : 2014/3

TAPU KAYDI: İstanbul ili, Gaziosmanpaşa ilçesi, Karayolları Mah., 6619 ada, 1 parselde kayıtlı, arsa alanı 122.621, ana taşınmaz niteliği 26 Bloklu Betonarme Apartman olan, 80/313600 arsa paylı, 17 E Tipi Blok, 14. Kat, 86 bağımsız bölüm nolu konut vasıflı taşınmaz.

ADRESİ : Karayolları Mah. Abdi İpekçi Cad. Toki Avrupa Konutları Sitesi E 17 Blok Kapı No:34/G K:14 D:86 Gaziosmanpaşa İstanbul

İMAR DURUMU: Gaziosmanpaşa Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28.03.2017 tarih 4810 sayılı yazısına göre; 30.10.2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında E:2,50 H: Serbest konut alanında kalmaktadır.

HALİHAZIR DURUMU: Gayrimenkule ulaşım kolay sağlanmakta olup nitelikli ve donatılı Toki Avrupa Konutları Sitesi içerisinde yeralmaktadır. Konu taşınmazın bulunduğu 17 Blok; 2 Bodrum, Zemin ve 20 normal katlı olarak, ayrık nizamda, betonarme karkas tarzda inşa edilmiştir. Bloğun 2. bodrum katında, sığınak, 1. bodrum katında depo alanları, zemin katında 4 adet konut, 1. normal katta 5 adet konut, 2. Katından 20. Katına kadar her birinde 6’şar adet konut olmak üzere toplam 123 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Taşınmazın içine girilememiş olup onaylı mimari projesine göre salon, yatak odası, giriş+mutfak, banyo, hol ve balkondan oluşmaktadır. Brüt 69 m2 alana sahiptir.

MUHAMMEN DEĞERİ : Satışa konu gayrimenkule, Satış Komisyonu tarafından 470.000.-TL (DörtyüzyetmişbinTürkLirası) değer takdir edilmiştir.

İHALENİN YAPILACAĞI SAAT: 14:21 - 14:23
İrtibat Telefonu : 0 212 340 20 70 www.tmsf.org.tr
------------------------------------------------------------------------------------
9. GAYRİMENKULÜN;
Dosya No : 2014/3

TAPU KAYDI: Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mah, 533 ada, 30 parselde kayıtlı 147,44 m2 miktarlı arsa niteliğindeki ana taşınmazda 3. kat 13 bağımsız bölüm nolu büro.

ADRESİ : Aydoğdu Mah. Hükümet Cad. Özdoyuran İş Merkezi Kapı No:224 Kat:3 D:13 Süleymanpaşa Tekirdağ

İMAR DURUMU: Taşınmaz güncel imar durumuna göre imar lejantı ticaret alanı,bitişik nizam ve Hmax:5 kattır.

HALİHAZIR DURUMU: Konu taşınmaz bodrum, zemin, asma ve 4 normal katlı olarak, bitişik nizamda, betonarme karkas tarzda inşa edilmiş 21 bağımsız bölümden oluşan Özdoyuran İş Merkezinin içerisinde yer almaktadır. Binanın bodrum katında; 1 adet çay ocağı, zemin kattaki bağımsız bölümlere ait depolar, zemin ve asma katında; 4 adet işyeri, normal katların her birinde 4’er adet büro bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı binanın giriş kapısı demir doğrama olup dış cephesi dış cephe boyası ile boyalıdır. Bina girişi güney cephe zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Taşınmazın içine girilememiş olup onaylı mimari projesine göre yekpare alandan oluşmaktadır. Brüt 25 m2 alana sahiptir.

MUHAMMEN DEĞERİ : Satışa konu gayrimenkule, Satış Komisyonu tarafından 65.000.-TL (AtmışbeşbinTürkLirası) değer takdir edilmiştir.

İHALENİN SAAT: 14:24 - 14:26
İrtibat Telefonu : 0 212 340 20 70 www.tmsf.org.tr
---------------------------------------------------------------------------------
10. GAYRİMENKULÜN;
Dosya No : 2014/3

TAPU KAYDI: Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mah., 533 ada, 30 parselde kayıtlı 147,44 m2 miktarlı arsa niteliğindeki ana taşınmazda 3. kat 14 bağımsız bölüm nolu büro.

ADRESİ : Aydoğdu Mah. Hükümet Cad. Özdoyuran İş Merkezi Kapı No:224 Kat:3 D:14 Süleymanpaşa Tekirdağ

İMAR DURUMU: Taşınmaz güncel imar durumuna göre imar lejantı ticaret alanı, bitişik nizam ve Hmax:5 kattır.

HALİHAZIR DURUMU: Konu taşınmaz bodrum, zemin, asma ve 4 normal katlı olarak, bitişik nizamda, betonarme karkas tarzda inşa edilmiş 21 bağımsız bölümden oluşan Özdoyuran İş Merkezinin içerisinde yer almaktadır. Binanın bodrum katında; 1 adet çay ocağı, zemin kattaki bağımsız bölümlere ait depolar, zemin ve asma katında; 4 adet işyeri, normal katların her birinde 4’er adet büro bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı binanın giriş kapısı demir doğrama olup dış cephesi dış cephe boyası ile boyalıdır. Bina girişi güney cephe zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Taşınmazın içine girilememiş olup onaylı mimari projesine göre yekpare alandan oluşmaktadır. Brüt 16 m2 alana sahiptir.

MUHAMMEN DEĞERİ : Satışa konu gayrimenkule, Satış Komisyonu tarafından 45.000.-TL (KırkbeşbinTürkLirası) değer takdir edilmiştir.

İHALENİN SAAT: 14:27 - 14:29
İrtibat Telefonu : 0 212 340 20 70 www.tmsf.org.tr
----------------------------------------------------------------------------------
11. GAYRİMENKULÜN;
Dosya No : 2014/3

TAPU KAYDI: Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Barbaros Mah., 1584 parselde kayıtlı 10643,70 m2 miktarlı arsa niteliğindeki ana taşınmazda D/2 Blok, 8+çatı katı 18 bağımsız bölüm nolu dubleks mesken.

ADRESİ : Barbaros Mah. Belediye Cad. Koru Evleri Sitesi D2 Blok Kapı No: 20 Kat:8+çatı katı D:18 Süleymanpaşa Tekirdağ

İMAR DURUMU: Taşınmaz güncel imar durumuna göre Parsel güncel imar durumuna göre imar lejantı konut alanı, Hmax:27,50, TAKS: 0,25, KAKS:2,25. Arka ve yan bahçe çekme mesafeleri 3 metre olup ön bahçe çekme mesafesi 5 m’dir.

HALİHAZIR DURUMU: Konu taşınmaz Barboros Mahallesi sınırları içerisinde, Belediye Caddesi cepheli konumdaki Koru Evleri Sitesi içerisinde yer almaktadır. Taşınmaz bölgenin ana arterlerinden olan Belediye Caddesine cephelidir. Taşınmazın bulunduğu bölge konut fonksiyonlu gelişmiş ve gelişmekte olan bir bölgedir. Orta ve uzun vadede bölgede farklı bir gelişim beklentisi bulunmamaktadır. Tekirdağ il merkezine yaklaşık 5 km uzaklıkta olan taşınmazın sahile olan uzaklığı yaklaşık 350 m dir. Taşınmazın içine girilememiş olup onaylı mimari projesine göre 8. Normal kat brüt 118 m2 ve çatı katı brüt 37 m2 olmak üzere toplam brüt yaklaşık 155 m2 dir. Kat planına göre 8. normal kat; salon, 3 oda, mutfak, banyo, duş, vestiyer, antre, hol ve 2 balkon, çatı katı; salon, 1 oda, banyo, teras bölümlerinden oluşmaktadır. Çatı katındaki açık teras alanı yaklaşık 7 m2 dir.

MUHAMMEN DEĞERİ : Satışa konu gayrimenkule, Satış Komisyonu tarafından 240.000.-TL (İkiyüzkırkbinTürkLirası) değer takdir edilmiştir.

İHALENİN YAPILACAĞI SAAT: 14:30 - 14:32
İrtibat Telefonu : 0 212 340 20 70 www.tmsf.org.tr

ORTAK HÜKÜMLER
1-Artırmaya iştirak edeceklerin satışına katılmak istedikleri her gayrimenkul için, tespit edilen muhammen bedelin % 7.5 tutarında teminat yatırmaları, teminat olarak nakit para verilmesi halinde, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkezi Şubesindeki TR630001500158007294368253 numaralı TL hesabına yatırıldığına dair dekontun, nakit para verilmediği taktirde; Bankalar ve/veya Katılım Bankaları tarafından verilen şartsız, kesin ve süresiz nitelikli teminat mektubu veya aynı tutarda Hazine tahvil ve bonoları ve Hükümetçe belli edilen milli esham ve tahvilatın (Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.) en geç satış günü, satış saatine kadar Satış Komisyonu’na teslim etmeleri gerekmektedir.

2-Teminatı yatıran gerçek ve tüzel kişilerin (İhale katılımcılarından gerçek kişilerin kimlik aslı ile kimlik fotokopilerini, tüzel kişilerin tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin yetkili olduğunu gösterir belgeyi, vekil olarak katılıyor ise, vekaletnamenin aslını satış saatine kadar Satış Komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir.) kimlik tespiti yapıldıktan sonra her bir katılımcıya 1 adet bayrak numarası verilir.

3-Gayrimenkul satışı açık artırma sureti yapılacak olup, birinci satışta, gayrimenkul muhammen değerinin % 75’ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla, ikinci satış gününde, aynı yerde ve saatte artırmaya çıkarılacaktır. İkinci artırmada, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Aksi takdirde ihale yapılmaz.


Satış Komisyonu; gayrimenkul muhammen değerinin % 75’ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmesi şartıyla 6183 sayılı Kanunun 62. Maddesi gereğince Kurumumuz ve borçlu menfaatini göz önünde bulundurarak ihale açılış rakamını belirler.

1-Satış peşin para iledir. Alıcıya talebi halinde 15 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satış bedelinin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkezi Şubesindeki TR580001500158007294368246 numaralı TL hesabına yatırıldığına dair dekontun ibraz edilmesi gerekmektedir. İhale her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

2-Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini derhal veya verilen mühlet içinde ödemekle mükelleftir. Aksi takdirde, ihale feshedilir ve gayrimenkul Satış Komisyonu’nca 7 gün içinde artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakadarlara herhangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla iktifa olunur. Bu satışta gayrimenkul, rüçhanlı alacaklar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan me’sul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiye, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil dairesince tahsil olunur. Faiz % 5 den hesap edilir.

3-Gayrimenkul rehni suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilmez. Satış bedelinden tercihen ödenir.

4-31/07/2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre; Bankacılık Kanunu uyarınca; mal ve hakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na teslimi ile bunların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi, bu Fonun devraldığı alacakların tahsili amacıyla, bunların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi, ve temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve denetimleri devralanın şirketlerin aktiflerinin Fon alacaklarının tahsili amacıyla (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) teslimi KDV’den muaftır. Ancak bu muafiyet işlem bedelinden (Satış bedelinden) Fon’a intikal eden (ayrılacak olan) tutarla orantılı olarak uygulanır. KDV muafiyetinin olmadığı kısım ile ilgili olarak doğacak KDV bedelinden “İhaleyi Kazanan” sorumludur.

5-Gayrimenkul hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan gayrimenkulleri önceden mevcut haliyle görmüş, incelemiş olduğu kabul edilir. Alıcı, Türk Borçlar Kanununun 246 ıncı maddesinin atıfta bulunduğu hükümlerden feragat ettiğini ve Kanunun 280 inci maddesinin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6-Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde ihale anında yapılan açıklamalar esas alınır.

7-Gayrimenkullerin tapu devir tescil işlemi, satış bedelinin tamamı ödendikten ve ihale kesinleştikten sonra gerçekleştirilecektir.

8-Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılırlar. Yukarıda yazılı hususlardan başka malumat almak isteyenler ve şartnameyi incelemek isteyenler, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu II.Tahsilat Daire Başkanlığına, her bir gayrimenkule ait satış ilanında belirtilen dosya numarası ile müracaat edebilirler.

9-İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri yer alan ancak satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olacağı ilan ve tebliğ olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR