İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İhtiyaç fazlası telefon santrali satılacaktır

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01136707
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

İLKSAYFA 21.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İhtiyaç fazlası Telefon Santrali Satışı (Ericsson MD110 )
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.02.2020 16:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüs İdari Bina A-11 numaralı Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Satış

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHTİYAÇ FAZLASI TELEFON SANTRALİ SATIŞI İHALESİ

Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 28. maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1. İdarenin
a) Adresi: Üniversiteler Mah. 1609 Sok. No:10 Bilkent Üniversitesi ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks : (312) 290 1226 – (312) 266 4306
c) E-Posta: alm@bilkent.edu.tr
ç) İhale ilan metninin görülebileceği internet adresi: http://bilkent.edu.tr sayfasından "İhaleler" bağlantısıyla erişilebilir.
d) İhale dokümanının görülebileceği yer: İhale dokümanı, ihale ile ilgili idari şartname, teknik şartname ve sözleşme tasarısı, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüs İdari Bina Alımlar Müdürlüğü C-03 numaralı odadan görülebilir.
2. İhale konusu malın:
a) Niteliği, türü ve miktarı: İhtiyaç fazlası Telefon Santrali Satışı (Ericsson MD110 )
b) Malzemenin alınacağı yer: İhsan Doğraması Bilkent Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan 76.Yurt,102.Lojman,C binası ve 91.Yurt
c) Teslim tarihi: Yüklenici tarafından ihale bedeli idarenin hesaplarına yatırılıp sözleşme imzalandıktan sonra 4 (dört) iş günü içerisinde idarenin belirlediği saatte/saatlerde ve tarihte/tarihlerde satışı yapılan malzemeler yerlerinden alınmış olacaktır.
3. İhalenin
a) Yapılacağı yer: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüs İdari Bina A-11 numaralı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati: 27/02/2020 – Saat:16:30
4. Şartname ve eklerinin satın alınması:
İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 50 TL (Türk Lirası) karşılığı İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Yapı Kredi Bankası Bilkent Şubesi IBAN: TR06 0006 7010 0000 0068 4411 53 hesap numarasına satış bedeli yatırılabilir; dekont üzerine ihale konusu belirtilme şartıyla İdari Bina C-03 Alımlar Müdürlüğü Merkez Kampüs adresinden satın alınabilir.
İstekliler şartname satın alma sırasında;
*İhaleye girecek istekli adına şartname bedelinin yatırıldığını gösteren dekont çıktısını,
*Şartname satın alacak kişi firma adına yazılı olarak (vekâletname ile ya da yetki yazısı ile) vekil tayin edilmiş kişi olacaktır. Vekâletname, yetki yazısı ve imza sirküleri çıktılarını dekont ile birlikte ibraz edilecektir. (istekli adına olmayan ödeme dekontları kabul edilmeyecek, yetki belgesi olmayan kişilere şartname satışı yapılmayacaktır.)
5. Geçici teminat: İstekliler %3 oranında geçici teminat mektubu vereceklerdir.
6. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
6.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) İstekli gerçek kişi ise;
1) Noter tasdikli imza beyannamesi ve Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
b) İstekli Tüzel Kişilik ise;
1) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
2) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
3)Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
4) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde aşağıdaki tüm belgeleri iş ortakları ayrı ayrı hazırlayıp vermek zorundadırlar.
1) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
2) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
3)Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
4) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
5) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi hazırlanıp teklif mektubu ile birlikte sunulacaktır.
ç) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen istekli tarafından her bir sayfası kaşelenip imzalanmış teklif mektubu ve teklif cetveli,
d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya nakit teminatların Muhasebe Müdürlüğü veya Mali İşler Daire Başkalığına yatırıldığını gösteren makbuzlar,
6.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
6.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
6.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
6.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
7. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyata göre belirlenecektir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
8.İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 ( altmış ) takvim günüdür.
10. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Merkezi Evrak ve Arşiv Müdürlüğü İdari Bina B-04 numaralı odaya, sıra numaralı alındı karşılığı elden teslim edilir; aynı adrese posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR